پایه 7
فقه4
ج1. تعریف لغوی بیع
ج2. بررسی تعاریف فقها
ج3. بررسی تعاریف فقها. تعریف شیخ
ج4. ادامه بررسی تعاریف فقها
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
ج13 دلیل لزوم معاطاه بنا بر قاعده
ج14 دلیل لزوم معاطاه از کتاب و سنت
ج15 دلیل اجماع بر لزوم معاطاه
ج 16 برسی روایت انما یحلل الکلام
ادامه