آموزش پژوهش
روش تحقیق
جلسه1-آشنایی اجمالی با فرآیند پژوهش
ج2 مساله شناسی، موضوع و عنوان تحقیق
ج3 مطالعه اولیه
ج4 منبع شناسی
ج5 طرحواره پژوهش(پروپزال)
ج6 فیش برداری
کارگاه-فیش برداری کامل
ج7 روشهای تحقیق
ج8 روشهای تحلیل داده ها
ج9 چالشهای روش تحلیل
ج10 روش مرئی سازی
ج11 روش تحلیل تاریخی1
ادامه