پایه 8
اصول5
ج1 تعادل و تراجیح
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
ج13- ادله مخالفین وجوب ترجیح
ج14 تتمه ادله - تحقیق شیخ در وجوب ترجیح
ج15 تراجیح-ادله وجوب ترجیح
ج16- تتمه تحقیق شیخ و دلیل چهارم وجوب ترجیح
ج17- مقبوله عمربن حنظله
ج18 - متن و ترجمه روایات علاجیه
ج19 - جمع بین اخبار علاجیه1
ج20 - جمع بین اخبار علاجیه2
ج21 عدم اکتفا به مرجحات منصوصه1
ج عدم اکتفا به مرجحات منصوصه222
ج23 اقسام مرجحات
ج24 جمع دلالی نص و ظاهر
ج25 جمع دلالی- تقدیم تخصیص بر نسخ
ج26 جمع دلالی- تخصیص بعد از زمان حاجت
ج27 جمع دلالی- تقدیم تقیید بر تخصیص و....
ج28 جمع دلالی- تقدیم حقیقت بر مجاز و مرجحات صنفیه
ج29 مرجحات سندی
ج30 مرجحات سندی و متنی
ج31 ترجیح بمخالفت عامه
ج32 جمع بندی ترجیح به مخالفت عامه
ج33 - تقیه1
ج34 - تقیه2
ج35مرجحات خارجیه غیرمعتبره1
ج36 مرجحات خارجیه غیرمعتبره2
ادامه